Menajerler 18 yaşından küçüklerle sözleşme yapamayacak - BasketFaul.com

Menajerler 18 yaşından küçüklerle sözleşme yapamayacak

11-07-19 17:33
TBF, "Aracı Kişiler" adıyla Oyuncu Menajer Yönergesi'ni yayınladı.

Yönergede “Aracı Kişiler Sertifika Programı”na kimlerin katılabileceği belirtildi. Bu programa 12 bin TL ödeyerek katılanlardan başarılı olanlar sertifika alacak.

Yönergedeki en önemli maddelerden biri ile aracı kişilerin 18 yaşından gün almamış basketbolcu veya bunların velileri ya da vasileriyle, doğrudan veya dolaylı olarak transfer görüşmesi yapamayacakları, teklif götüremeyecekleri, sözleşme imzalayacakları hükme bağlandı.

YÖNERGE...
"Aracı kişi olmak üzere başvuruda bulunacak kişilerin; 18 yaşından büyük en az lise veya dengi okul mezunu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Türkiye’de ikametgâh ya da çalışma iznine sahip olması gereklidir. Başvuruda bulunacaklar; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya, yabancı devletlerle olan ilişkilere, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yüz kızartıcı suçlar yanında doping ihlali veya şike ve teşvik primi suçlarından, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki suçlardan hüküm giymiş veya ulusal veya uluslararası spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurulları tarafından son 5 yıl içerisinde bir defada 6 ay veya toplamda 3 yıl hak mahkûmiyeti cezası almamış olmalıdır. 
FIBA, Federasyon veya herhangi bir kulüp ile bu kuruluşlarla ilgili bir organizasyonda görevli olanların başvuruları kabul edilmez. Sonradan görev alanların hakları ise askıya alınır.
Başvurular, Başkan tarafından görevlendirilecek bir Yönetim Kurulu üyesi ve/veya Genel Sekreter başkanlığında üç (3) kişiden oluşan bir kurul tarafından incelenir ve başvuru sahibi ile yapılacak mülakat sonucunda seminere alınıp alınmayacağına karar verilir. 
Mülakat sonucunda seminere davet edilenler, ilan edilecek yer ve tarihte açılacak seminere, Federasyon tarafından belirlenecek katılım bedelini ödeyerek katılmak ve seminer sonunda yapılacak sınavda başarılı olmak zorundadır. Sınavda, 80 ve üzeri puan alanlar semineri başarılı olarak tamamlamış sayılırlar. 
Sınavda başarılı olanlar Federasyon mevzuatı ve Etik Kurallarını yansıtan davranış, sorumluluk, ana prensipler, ahlaki değerler dahilinde ve basketbola zarar verecek davranışlardan kaçınarak görev ve sorumluluklarını yerine getireceklerine dair hazırlanmış standart taahhütnameyi imzaladıktan sonra kulüp ile basketbolcular veya antrenörler arasındaki transfer ve sözleşme görüşmelerinde aracılık yapma hakkına sahip olurlar. 
Hak ve yükümlülükler
Aracı kişiler, basketbolcu veya antrenörler ile temsil (aracı) sözleşmesi imzaladıktan itibaren en geç 7 gün içerisinde sözleşmeyi Federasyona ibraz edeceklerdir. İmzaladıkları temsil sözleşmesinin noter tasdikli bir suretini Federasyona ibraz etmeleri halinde basketbolcu veya antrenörleri temsilen aşağıdaki işlemleri yapabilirler;
a. Basketbolcu veya antrenör adına Federasyon nezdindeki idari işleri takip edebilir, sözleşme imzalamak hariç olmak üzere onlar adına diğer belgeleri imzalayabilir. 
b. Basketbolcu veya antrenörün kulübü ile yaptığı sözleşmenin suretini Federasyondan alabilir.
c. Aracı kişiler, basketbolcu veya antrenörün kulüp ile yaptığı sözleşmede belirlenmiş ücretinin; devam eden sözleşmelerde sözleşme bitim tarihine kadar, feshedilen sözleşmelerde ise fesih tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmemesi halinde, kulübe transfer yasağı getirilmesi talebinde bulunabilirler. 

Aracı kişiler;
a. Temsil sözleşmesi yapmadığı basketbolcu veya antrenör adına doğrudan veya dolaylı olarak kulüple görüşemez, çalışma şartlarını teklif edemez
b. Bir kulüp ile sözleşmesi devam eden basketbolcu veya antrenöre, doğrudan veya dolaylı olarak, mevcut sözleşmesini ihlal etmesi veya sözleşmesinde yazılı bulunan görev ve yükümlülüklere aykırı davranması yönünde telkin ve öneride bulunamaz.
c. Aracı kişiler 18 yaşından gün almamış basketbolcu veya bunların velileri ya da vasileriyle, doğrudan veya dolaylı olarak transfer görüşmesi yapamaz, teklif götüremez, sözleşme imzalayamaz."

Basketfaul'un notu:
Oyuncu menajerliği konusunun geç de olsa belli esaslara bağlanmasını olumlu buluyoruz. Umarız zaman içinde yönergedeki eksiklikler giderilir.
TBF çalışanlarının, kulüp yöneticilerinin ve antrenörlerin yakınları menajerlik yapamaz... Yabancı oyuncuların Türk partneri olması şarttır... Aynı menajerin portföyünde antrenörler ve oyuncular birlikte yer alamaz... gibi...

ARACI KİŞİLER SERTİFİKA PROGRAMI
2019 yılı Türkiye Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulu faaliyet programında yer alan “Aracı Kişiler Sertifika Programı” 7 Ağustos Çarşamba günü İstanbul’da düzenlenecek.

Bu sertifika programı “Aracı Kişi” olarak çalışmak isteyenlerin eğitimini kapsar. Aracı kişi olmak üzere başvuruda bulunacak kişilerin; 18 yaşından büyük en az lise veya dengi okul mezunu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Türkiye’de ikametgâh ya da çalışma iznine sahip olması gereklidir. Başvuruda bulunacaklar; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya, yabancı devletlerle olan ilişkilere, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yüz kızartıcı suçlar yanında doping ihlali veya şike ve teşvik primi suçlarından, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki suçlardan hüküm giymiş veya ulusal veya uluslararası spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurulları tarafından son 5 yıl içerisinde bir defada 6 ay veya toplamda 3 yıl hak mahkûmiyeti cezası almamış kişiler bu sertifika programına başvurabilirler.

Tarih: 7 Ağustos 2019
Yer: İstanbul (Açık adres ilerleyen günlerde ilan edilecektir.)
Eğitim Ücreti: 12.000 TL

Başvuru esnasında sunulması istenen belgeler:
*TC Kimlik Fotokopisi / Pasaport Fotokopisi (Türk Vatandaşları Nüfus kağıdı fotokopisi, Türk Vatandaşı olmayan kişilerin Pasaport Fotokopisi sunmaları gerekmektedir.)
*Vesikalık Fotoğraf (Sertifika ve internet sayfasında kullanılmak üzere)
*Son altı ay içinde alınmış iyi hal kâğıdı

*FIBA Oyuncu Temsilcisi “Player’s Agent” Belge fotokopisi (Varsa) 

Yorumlar Okunma: 2639